NKH statisztikák

Legfrissebb statisztikai adataink (2019 I. negyedév):

ÁKÓ: -
VSM (gyakorlat): -
VSM (elmélet): 63,64%
KK: 68.000 Ft

ÁKÓ: -
VSM (gyakorlat):-
VSM (elmélet): 100%
KK: 116.500 Ft

ÁKÓ: -
VSM (gyakorlat): -
VSM (elmélet): 100%
KK: 116.500 Ft

ÁKÓ: -
VSM (gyakorlat): -
VSM (elmélet): 100%
KK: 161.500 Ft

ÁKÓ: 116.28%
VSM (gyakorlat): 54.27%
VSM (elmélet): 53.28%
KK: 205.000 Ft

ÁKÓ: -
VSM (gyakorlat): -
VSM (elmélet): 75%
KK: 319.000 Ft

ÁKÓ: -
VSM (gyakorlat): -
VSM (elmélet): -
KK: 202.500 Ft