NKH statisztikák

Legfrissebb statisztikai adataink (2018 IV. negyedév):

ÁKÓ: -
VSM (gyakorlat): -
VSM (elmélet): 63,64%
KK: 68.000 Ft

ÁKÓ: -
VSM (gyakorlat): 90,91%
VSM (elmélet): 90,91%
KK: 116.500 Ft

ÁKÓ: -
VSM (gyakorlat): 90,91%
VSM (elmélet): 90,91%
KK: 116.500 Ft

ÁKÓ: -
VSM (gyakorlat): 90,91%
VSM (elmélet): 90,91%
KK: 161.500 Ft

ÁKÓ: 116.28%
VSM (gyakorlat): 62,77%
VSM (elmélet): 54,55%
KK: 205.000 Ft

ÁKÓ: -
VSM (gyakorlat): -
VSM (elmélet): 100%
KK: 319.000 Ft

ÁKÓ: -
VSM (gyakorlat): -
VSM (elmélet): -
KK: 202.500 Ft